Skip to main content.

Genom att delta i kampanjen Ägg-stra bra erbjudanden (denna ”kampanj”) godkänner du (”du” eller ”deltagare”) att följa dessa regler och villkor (dessa ”Regler och villkor”). Kampanjmaterial som berör Kampanjen, inklusive all information om hur man deltar i Kampanjen, utgör också en del av dessa Regler och villkor. Skulle någon punkt i sådant kampanjmaterial strida mot dessa Regler och villkor är det dessa Regler och villkor som gäller.
1. Tävlingen arrangeras av Hotels.com L.P. (”Hotels.com”).
2. Deltagare måste vara minst 18 år och ha lagligt uppehälle i Sverige. Anställda på och representanter för Hotels.com eller något av Hotels.coms dotterbolag eller partnerbolag, deras närmaste familj och medlemmar i samma hushåll samt andra personer som på något sätt står i samband med drivandet eller genomförandet av Kampanjen är inte behöriga att delta. Hotels.com förbehåller sig rätten att kräva bevis på behörighet från deltagare.
3. Kampanjen är endast tillgänglig på Hotels.coms svenska webbsidor.
4. För att delta i denna Kampanj kan deltagarna virtuellt skrapa en skraplott (”Skraplott”) på https://sv.hotels.com/hotellerbjudanden/ss001-easter2019/?intlid=merch_se_hp_seasonal_easter (”Webbsidan”). Mer information om hur du deltar i Kampanjen finns på Webbsidan.
5. Deltagare använder musen eller fingret för att skrapa bort grafiken och se en erbjudandekod (”Erbjudandekod”), som har en maximal rabatt på 10 %. För att vara berättigad till en Erbjudandekod måste Deltagaren skrapa bort grafiken så att kupongen syns.
• Alla berättigade deltagare kommer att få en Erbjudandekod.
• Erbjudandekodens rabatt har ett värde på: 5 %, 9% ELLER 10 %.
• Deltagare kan endast få en Erbjudandekod per dag. Deltagare erbjuds alternativet att försöka igen en annan dag för att få en annan Erbjudandekod, vilken kan ha ett annat värde.
6. Detaljerna för den rabatt som erbjuds varje dag ska visas tillsammans med Erbjudandekoden och är slutgiltiga och ej förhandlingsbara.
7. Kampanjen kommer endast att vara tillgänglig från 00.00 CET den 18 mars 2019 till 23.59 CET den 31 mars 2019 (”Kampanjperioden”). Eventuellt deltagande i denna Kampanj efter Kampanjperioden godkänns ej, och alla Erbjudandekoder som tillhandahålls i sådana fall är ogiltiga och ej bindande.
8. Varje Erbjudandekod kan endast lösas in på Hotels.coms svenska webbsida från 00.00 CET den 18 mars 2019 till 23.59 CET den 31 mars 2019 och användas för bokningar av boenden som slutförs mellan den 18 mars 2019 och 31 maj 2019 (”Giltig(a) bokning(ar)”). Erbjudandekoden gäller inte för alla boenden. Gå till https://sv.hotels.com/page/sv-hotel-exclusions/ för att se en lista över boenden som inte deltar.
9. Driften av Kampanjen och Skraplotten kommer att ske på webbsidan. Det är förbjudet att använda skript, makron eller något annat automatiserat system för att manipulera timern i Kampanjen eller Skraplotten, och Erbjudandekoder som har erhållits (eller verkar ha erhållits) genom ett sådant system kan komma att betraktas som ogiltiga.
10. Erbjudandekoden kan inte kombineras med andra kuponger eller erbjudanden, och endast en Erbjudandekod kan användas för en Giltig bokning.
11. Erbjudandekoden kan endast användas för nya Giltiga bokningar. Rabatten under Erbjudandekoden gäller inte för skatter och avgifter och kan inte lösas in mot kostnaden för eventuella tidigare köpta bokningar eller andra övriga kostnader från Hotels.com. Deltagarna ansvarar för betalning av alla kostnader som är kopplade till bokningar på https://sv.hotels.com/hotellerbjudanden/ss001-easter2019/?intlid=merch_se_hp_seasonal_easter med Erbjudandekoden och som inte anges specifikt i dessa Regler och villkor. Deltagarna är ansvariga för att införskaffa giltiga pass och visum samt, i tillämpliga fall, lämpliga vaccinationer vid utlandsresor. Deltagarna är också ansvariga för eventuella personliga eller oförutsedda kostnader, eventuell moms/GST samt nationell och/eller lokal skatt som uppstår i samband med anspråk på eller användning av Erbjudandekoderna. De givna detaljerna för erbjudandena under Erbjudandekoden är inte utbytbara eller överföringsbara. Erbjudandekoden kan varken helt eller delvis lösas in mot kontanter eller annat. Genom att delta i Kampanjen godkänner deltagarna att Erbjudandekoden ges ut i ”befintligt skick” och att varken Hotels.com eller något av dess dotterbolag eller partnerbolag ger någon garanti av något slag när det gäller informationen om erbjudandet, i högsta möjliga grad tillåten enligt lag.
12. Hotels.com förbehåller sig rätten att, när som helst, verifiera giltigheten av bidrag och deltagare (inklusive en deltagares identitet, ålder och hemvist) och förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera deltagare som Hotels.com har anledning att tro har brutit mot någon del av dessa Regler och villkor, manipulerat med deltagandeprocessen eller utfört någon olaglig eller annan olämplig handling med avsikt att äventyra ett rättvist och korrekt genomförande av Kampanjen. Fel och försummelser kan godkännas enligt Hotels.coms gottfinnande. Hotels.coms underlåtenhet att genomdriva någon av sina rättigheter i något skeende utgör inte ett frånsägande av dessa rättigheter. Hotels.com förbehåller sig rätten att kräva skadestånd eller annan kompensation från sådana överträdare.
13. Om Hotels.com, av orsaker som ligger utanför Hotels.coms rimliga kontroll och som inte har med Kampanjen att göra, inte kan erbjuda rabatten under Erbjudandekoden enligt beskrivningen i dessa Regler och villkor, förbehåller sig Hotels.com rätten att utdela ett kampanjobjekt av liknande slag till ett motsvarande värde.
14. Om deltagare inte löser in Erbjudandekoden innan det datum som anges av Hotels.com, förverkas deras rätt till rabatten från Erbjudandekoden.
15. Även om Kampanjen annonseras på Facebook är den inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad eller förknippad med Facebook, och du godkänner att Facebook inte på något sätt är ansvarigt. Du lämnar informationen till Hotels.com och inte till Facebook.
16. Hotels.com kommer att samla in och behandla deltagarnas personuppgifter, och de kommer att delas med Hotels.coms representanter, partners, tjänsteleverantörer och prisleverantörer för att Kampanjen ska kunna genomföras. Om deltagare inte tillhandahåller de obligatoriska uppgifter som krävs för att registrera sig för eller delta i Kampanjen är de inte behöriga att lösa in Erbjudandekoden. Deltagares personuppgifter som samlas in i samband med Kampanjen samlas in och lagras av Hotels.com och dess partners och innehas i enlighet med Hotels.coms sekretesspolicy, som finns tillgänglig på https://sv.hotels.com/customer_care/privacy.html (”Sekretesspolicyn”). Utöver den användning som anges i Sekretesspolicyn, kan Hotels.com, under en obestämd tidsperiod, om inte annat informeras, använda personuppgifterna i säljfrämjande syfte samt för marknadsförings-, annonserings-, forsknings- och profileringsändamål, inklusive att skicka e-postmeddelanden eller ringa till deltagaren. Sekretesspolicyn innehåller också information om hur deltagare kan välja bort, få åtkomst till, uppdatera eller korrigera sina personuppgifter, hur deltagare kan lämna klagomål om ett brott mot lokala dataskyddslagar eller andra tillämpliga lagar och hur dessa klagomål kommer att hanteras. Alla bidrag kommer att tillhöra Hotels.com. Hotels.com kommer inte att avslöja deltagarnas personuppgifter för någon entitet utanför Sverige.
17. Hotels.com förbehåller sig rätten att ändra, ställa in, avsluta eller upphäva Kampanjen helt eller delvis enligt eget gottfinnande, om det finns anledning att tro att Kampanjen inte går att utföra enligt dessa Regler och villkor, i händelse av virus, datafel eller störning från obehörig person eller på grund av någon annan orsak som ligger utanför Hotels.coms rimliga kontroll och som kan förvanska eller påverka Kampanjens administration, säkerhet, opartiskhet eller korrekta förfarande. I högsta möjliga grad tillåten enligt lag kan varken Hotels.com eller något av dess dotterbolag eller partnerbolag hållas ansvariga för eventuella tillstånd, omständigheter, förluster, brister eller fördröjningar som orsakas av händelser som ligger bortom deras kontroll och som kan leda till att Kampanjen avbryts eller korrumperas.
18. Med undantag för fall av försummelse är Hotels.com inte ansvarigt för eventuella skador, förluster eller personskador som sker till följd av deltagande i Kampanjen eller deltagarens accepterande och/eller användning av Erbjudandekoden, eller för tekniska fel eller fel på maskin- eller programvara, förlorad, undermålig eller otillgänglig nätverksuppkoppling eller något slags problem som kan begränsa eller förhindra möjlighet att delta i Kampanjen. Ingenting i dessa Regler och villkor ska på något sätt begränsa Hotels.coms ansvar vid dödsfall eller personskada som sker till följd av Hotels.coms försumlighet, eller vid något annat fall där ansvar enligt lag inte kan begränsas.
19. Hotels.com kan efter eget gottfinnande avvisa personer som deltar eller försöker delta i Kampanjen på ett sätt som Hotels.com på rimlig grund anser bryta mot dessa Regler och villkor eller som till sin natur är orättvist gentemot andra deltagare (inklusive, men inte begränsat till, manipulering av Kampanjens gång, fusk, hackning, bedrägeri eller annat ohederligt förfarande såsom uppsåt att irritera, kränka, hota eller trakassera andra deltagare eller Hotels.com och/eller någon av dess representanter). När sådana handlingar har påverkat Kampanjen betydligt kan Hotels.com, efter eget gottfinnande, dessutom göra ändringar i Kampanjen, om det anses skäligen nödvändigt för att lösa eventuella problem som uppstår till följd av sådana handlingar.
20. Alla Hotels.coms beslut som fattas angående Kampanjen är slutgiltiga, och Hotels.com kommer inte att svara på någon korrespondens från deltagare.
21. Alla tolkningar av dessa Regler och villkor ska ske efter Hotels.coms eget gottfinnande, och i händelse av dispyt ska Hotels.coms beslut vara slutgiltigt.
22. Hotels.com allmänna regler och villkor gäller (läs mer på https://sv.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html) och alla bokningar utförs i mån av tillgång.
23. Regler och villkor för de kreditkort som användes under betalningen av de Giltiga bokningarna gäller.
24. Dessa Regler och villkor regleras och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning. Domstolarna i Sverige ska ha exklusiv domsrätt vid eventuella dispyter och anspråk som uppkommer i samband med Kampanjen eller dessa Regler och villkor.
25. Dessa Regler och villkor kan översättas till olika språk. I händelse av konflikter eller dispyter ska den engelska versionen äga företräde.