PDF

ANVÄNDARVILLKOR

Senast reviderad: 2023-09-25
Hej och välkommen! Vi uppskattar att du tar dig tid att läsa dessa användarvillkor (”Villkoren”).
Dessa Villkor är viktiga eftersom de, tillsammans med din bokningsbekräftelse via e-post (”Bokningsbekräftelsen”), anger de juridiska villkoren på vilka resetjänster görs tillgängliga för dig via vår tjänst. De täcker också all interaktion eller kommunikation du har med oss genom vår tjänst.
Din användning av vår tjänst är villkorad av att du accepterar dessa Villkor. Du måste också acceptera dessa Villkor för att kunna boka en resetjänst. Om du inte accepterar dessa Villkor ska du inte använda vår tjänst eller boka en resetjänst.
Vi kan när som helst ändra dessa Villkor och du måste acceptera de uppdaterade Villkoren för att kunna fortsätta använda vår tjänst efter att dessa Villkor ändrats. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av dessa Villkor.
I dessa Villkor:
avser ”vi”, ”oss” eller ”vår” Hotels.com, L.P., som är ett registrerat kommanditbolag i Texas med säte på 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, som tillhandahåller vår Tjänst
avser ”Expedia Travel” Travelscape, LLC, ett bolag registrerat i, och för alla ändamål hemmahörande i, USA med säte på 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803 USA
vår Företagsgrupp” avser oss och våra dotterbolag och affiliatebolag
våra Partner” avser alla anslutna, sammärkta eller länkade webbplatser genom vilka vår företagsgrupp tillhandahåller innehåll eller tjänster
vår Tjänst” avser tillhandahållandet av våra webbplatser, appar och onlineverktyg
Resetjänster” avser de resetjänster som gjorts tillgängliga för dig av den eller de relevanta reseleverantörerna genom vår Tjänst, såsom vistelser på ett boende.
Reseleverantör” avser den reseleverantör som gör Resetjänsterna tillgängliga för dig genom vår Tjänst
du” avser dig, resenären, när du använder vår Tjänst eller gör en bokning med vår Tjänst.
Läs dessa Villkor noggrant.
Avsnitt 1 Regler och restriktioner
Förutom dessa Villkor gäller även andra villkor som tillhandahålls av Reseleverantörer (såsom ett boendes villkor) för din bokning (”Regler och restriktioner”).
För att göra en bokning måste du acceptera de Regler och restriktioner som Reseleverantören du väljer har (såsom betalning av förfallna belopp, återbetalningsbarhet, straffavgifter, tillgänglighetsbegränsningar och användning av priser eller tjänster, etc.) Relevanta Regler och restriktioner tillhandahålls dig innan du gör en bokning och införlivas genom referens i dessa Villkor.
Om du bryter mot en Reseleverantörs Regler och restriktioner, kan det leda till annullering av din bokning och att du nekas tillgång till den relevanta Resetjänsten. Du kan också förlora pengar som betalats för en sådan bokning och vi eller Reseleverantören kan debitera ditt konto för eventuella kostnader som vi eller de ådrar sig som resultat av en sådan överträdelse.
Reseleverantörer kan antingen vara privatpersoner som verkar från konsument till konsument eller näringsidkare som verkar från företag till konsument. På vår Tjänst märker vi annonser med ”privat värd” eller ”privat leverantör” när Reseleverantören har meddelat oss att de agerar i egenskap av privatperson (ej näringsidkare). Tänk på, att om du ingår ett avtal med en privatperson på en konsument-till-konsument basis, kommer inte konsumentlagstiftningen att gälla i förhållande till ditt avtal med Reseleverantören. Reseleverantören är ensam ansvarig för att avgöra om de verkar som konsument eller näringsidkare och för eventuella utfästelser de gör till dig med avseende på deras status.
I vissa länder, när betalning tas emot vid bokningstillfället, kan Expedia Travel vara Reseleverantör i syfte att göra Resetjänsten tillgänglig för dig, inklusive men inte begränsat till Resetjänster som tillhandahålls inom EU enligt Artiklarna 28 och 306-310 i EU:s gemensamma system för mervärdesskatt 2006/112/EG och all likvärdig inhemsk lagstiftning i ett annat land. I dessa fall är Regler och restriktioner de villkor som tillhandahålls av den underliggande leverantören (såsom ett boendes villkor).
Avsnitt 2 Använda vår Tjänst
Våra regler
Vi tillhandahåller vår Tjänst för att hjälpa dig hitta information om Resetjänster och för att hjälpa dig att boka dessa Resetjänster. Den tillhandahålls dig inte för något annat ändamål.
Vi strävar efter att ge dig många resealternativ genom vår Tjänst. Vår Tjänst ger dig inte en uttömmande lista över resealternativ som är tillgängliga på en viss destination eller som svar på en viss sökfråga. Resetjänster tillgängliga för bokning via vår Tjänst och ytterligare resealternativ kan också vara tillgängliga för bokning via andra distributionskanaler.
Du samtycker till att:
 • du endast kommer att använda vår Tjänst för personliga och icke-kommersiella ändamål
 • du måste vara minst 18 år och ha laglig behörighet att ingå avtal
 • du kommer att använda vår Tjänst på ett lagligt sätt och i enlighet med dessa villkor
 • all information som du tillhandahåller är sann, korrekt, aktuell och fullständig
 • om du har ett konto hos oss kommer du att:
 • skydda din kontoinformation
 • vara ansvarig för all användning av ditt konto av dig eller andra
 • om du bokar för andras räkning:
 • kommer du att få deras tillstånd innan du agerar på deras vägnar
 • kommer du att informera dem om villkoren som gäller för bokningen (inklusive Regler och restriktioner) och se till att de accepterar sådana villkor
 • ansvarar du för att betala alla förfallna belopp, för att göra eventuella ändrings-/avbokningsförfrågningar och för alla andra frågor som rör bokningen.
Du samtycker också till att inte:
 • göra någon falsk eller bedräglig bokning
 • tillgå, övervaka eller kopiera något innehåll på vår Tjänst med hjälp av någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade medel eller någon manuell process
 • bryta mot restriktionerna i något robotförbud på vår Tjänst eller gå förbi eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa åtkomsten till vår Tjänst
 • vidta någon åtgärd som ålägger eller kan påföra en orimlig eller stor belastning på vår infrastruktur
 • djuplänka till någon del av vår Tjänst
 • ”rama in”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av vår Tjänst på någon annan webbplats.
Tillgång
Vi kan, efter en rimlig bedömning, när som helst neka vem som helst tillgång till vår Tjänst av valfritt giltigt skäl. Vi kan även när som helst införa förbättringar och ändringar i vår Tjänst.
Hur vi sorterar dina sökresultat
Genom våra Tjänster finns det många resealternativ tillgängliga och vi vill göra dina sökresultat så relevanta som möjligt. På sökresultatsidan visas vår förvalda sorteringsordning, men du kan välja hur dina sökresultat ska sorteras och även använda filteralternativ för att prioritera resultat baserat på dina valda preferenser, till exempel pris, gästbetyg eller andra kriterier. Läs mer om hur vi sorterar dina sökresultat här.
Inom dina sökresultat visar vi ibland också resealternativ som är betalda kommersiella annonser från våra Reseleverantörer. För din information är sådana resealternativ tydligt märkta med ”Annons” eller liknande motsvarande märkning, för att skilja dem från andra resealternativ.
Omdirigering och tredje parts bokningstjänster
Om du omdirigeras från vår Tjänst till en tredje parts bokningstjänst (till exempel för biluthyrning) för att göra en resebokning, tänk då på att alla bokningar som görs via en sådan bokningstjänst kommer att ske med den tredje parten och inte med oss. Vi är inte ansvariga för bokningar gjorda genom tredje parts bokningstjänster och vi har inget ansvar gentemot dig med avseende på en sådan bokning, förutom om de utgör en del av ett sammanlänkat researrangemang som definieras och förklaras i Avsnitt 6 (Sammanlänkade researrangemang). I villkoren för den tredje partens tjänsteleverantör anges vilka rättigheter du har gentemot dem och där förklaras också deras ansvar gentemot dig. Om bokningen du gör hos en tredje parts tjänsteleverantör utgör en del av ett sammanlänkat researrangemang, har vi skydd på plats för att återbetala dina betalningar till oss för alla tjänster som inte utförts på grund av vår insolvens.
Avsnitt 3 Bokningsbekräftelse
Din Bokningsbekräftelse innehåller viktiga delar av din bokning, som t.ex. beskrivning av bokad Resetjänst och dess pris.
Vi skickar din Bokningsbekräftelse och eventuella relevanta resedokument till den e-postadress du anger när du bokar. Om du inte får din Bokningsbekräftelse inom 24 timmar efter att du gjort bokningen bör du kontakta oss.
Avsnitt 4 Betalning
Pris
Priset för Resetjänsten(-erna) kommer att överensstämma med erbjudandet på vår Tjänst, förutom om det föreligger uppenbara fel.
Priserna för Resetjänster är dynamiska och kan ändras när som helst. Prisändringar kommer inte att påverka redan godkända bokningar, förutom om det föreligger uppenbara fel. Vi visar många Resetjänster och vi bemödar oss om att säkerställa att det visade priset är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella prisfel på vår Tjänst.
Om det finns ett uppenbart fel och du har gjort en bokning kommer vi att erbjuda dig möjligheten att behålla din bokning genom att betala rätt pris eller så avbokar vi din bokning utan påföljd. Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla Resetjänster för dig till ett felaktigt (lägre) pris även efter att du har fått en bokningsbekräftelse, om felet rimligen borde ha varit uppenbart för dig.
Skatter
Priserna som visas via vår Tjänst kan inkludera skatter eller skatteavgifter. Sådana skatter eller skatteavgifter kan inkludera belopp associerade med mervärdesskatt, skatt på varor och tjänster, försäljningsskatt, beläggningsskatt och andra skatter av liknande karaktär.
Skatter eller skatteavgifter beräknas eller uppskattas i allmänhet utifrån de priser som visas genom vår tjänst före eventuella rabatter (inklusive de som ges av oss), kuponger och lojalitetspoäng som kan vara tillämpliga på din bokning, såvida inte dessa rabatter, kuponger och lojalitetspoäng betraktas som en prissänkning i syfte att beräkna eller uppskatta skatter i den relevanta jurisdiktionen för bokningen.
I vissa jurisdiktioner kan du vara ansvarig för att betala lokala skatter som påförs av lokala skattemyndigheter (såsom stadsskatter eller turistskatter, etc.) Vår Företagsgrupp eller Reseleverantören kan debitera dig sådana lokala skatter. Innan du slutför din bokning kommer vår Företagsgrupp att meddela dig om eventuella lokala skatter som du måste betala, om Reseleverantören har meddelat vår Företagsgrupp om sådana skatter.
Beloppet för lokala skatter kan ändras mellan bokningsdatum och vistelsedatum. Om skatterna har ändrats vid ditt vistelsedatum kan du bli skyldig att betala skatt till den högre skattesatsen.
Genomförande av betalning
När betalning krävs vid tidpunkten för din bokning och betalas i den lokala valutan för vår Tjänst (i förekommande fall), kommer företaget som tar emot betalningen (via tredje parts betalningstjänster) och debiterar din betalningsmetod att vara det företag som anges bredvid den relevanta platsen för vår Tjänst i nedanstående tabell.
Plats
Vårt företag som tar emot din betalning
Österrike, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Kina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Indonesien, Irland, Italien, Jordanien, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marocko, Nederländerna, Norge, Oman, Qatar, Filippinerna, Portugal, Rumänien, Saudiarabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Taiwan, Thailand, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australien
Travelscape, LLC. ett företag registrerat i Australien
Brasilien
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Kanada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
Indien
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexiko
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
Nya Zeeland
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Sydkorea
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Schweiz
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
Storbritannien
Travel Partner Exchange UK Limited
USA
Travelscape, LLC.
Oavsett paragrafen om gällande lag och jurisdiktion i Avsnitt 15 (Allmänt) i dessa Villkor, när ett av våra företag (enligt tabellen ovan) tar emot din betalning (via tredje parts betalningstjänster) och debiterar din betalningsmetod, kommer lagen i det företagets land att gälla för den betalningstransaktionen.
Vårt sekretessmeddelande ger information om hur vi använder dina betalnings- och kontouppgifter när du väljer att vi ska lagra ett kredit- eller betalkort eller annan betalningsmetod för framtida bruk.
Betalningsverifiering
Du godkänner att det relevanta företaget (enligt tabellen ovan) eller Reseleverantören:
 • verifierar din betalningsmetod genom att erhålla en förauktorisation, ta ut en nominell avgift eller genom andra verifieringsmetoder, och
 • vid verifiering, debitera din betalningsmetod.
Avgifter som tas ut av banker
En del banker och kortutgivare tar ut avgifter för internationella eller gränsöverskridande transaktioner. Om du till exempel gör en bokning med ett kort som utfärdats i ett annat land än Reseleverantörens plats eller om du väljer att göra transaktioner i en valuta som skiljer sig från den lokala valutan för vår Tjänst, kan din kortutgivare debitera dig en avgift för den internationella eller gränsöverskridande transaktionen.
Dessutom tar en del banker och kortutgivare ut avgifter för valutaväxling. Om du till exempel bokar i en annan valuta än ditt kreditkorts valuta kan din kortutgivare växla bokningsbeloppet till ditt kreditkorts valuta och debitera en växlingsavgift.
Om du har några frågor om dessa avgifter eller växelkursen som tillämpats på din bokning, ber vi dig kontakta din bank eller kortutgivare. Vår Företagsgrupp är inte kopplad till eller ansvarig för några avgifter relaterade till varierande växelkurser och kortutgivares avgifter.
Valutaväxling
Valutaväxlingskurser som visas på vår Tjänst är baserade på offentliga källor och aktuella växelkurser, som kan variera mellan den tidpunkt då bokningen gjordes och tidpunkten för resan. Sådana kurser tillhandahålls endast i informationssyfte och, även om vi försöker tillhandahålla information som är korrekt, garanterar inte vår Företagsgrupp riktigheten av sådana valutaväxlingskurser eftersom de ligger utom vår kontroll.
Alternativa betalningsmetoder
Vi kan komma att samarbeta med leverantörer av alternativa betalningsmetoder (som konsumentfinansieringsföretag), för att erbjuda våra resenärer alternativa betalningsmetoder. Vår Företagsgrupp stöder eller rekommenderar inte någon alternativ betalningsleverantör eller deras produkter eller tjänster. Vår Företagsgrupp ansvarar inte för någon alternativ betalningsleverantörs innehåll, handlingar eller försummelser. Din användning av en sådan leverantörs betalningsmetod sker på egen risk och kommer att styras av sådan leverantörs villkor och policyer.
Bedrägeri
Om en bokning eller ett konto visar tecken på bedrägeri, missbruk, koppling till en person eller enhet som är sanktionerad av regeringen eller annan misstänkt aktivitet kan vi begära extra information från dig.
Om vi har rimlig anledning att dra slutsatsen att en bokning eller ett konto är associerat med bedrägeri eller misstänkt aktivitet kan vi:
 • avboka alla bokningar kopplade till ditt namn, e-postadress eller konto
 • stänga alla associerade konton
 • vidta rättsliga åtgärder, inklusive att försöka hålla dig ansvarig för eventuell förlust.
Kontakta oss om en bokning avbokas eller ett konto stängs.
Avsnitt 5 Avbokning eller ändring av en bokning
Om du vill avboka eller ändra
Avbokningar eller ändringar av en bokning (med avseende på resedatum, destination, plats där resan startar, boende eller transportmedel) kan göras genom att du kontaktar oss.
Du har inte en automatisk rätt att avboka eller ändra en bokning såvida inte den relevanta Reseleverantören tillåter det enligt deras Regler och restriktioner (som tillhandahålls dig innan du gör en bokning).
Reseleverantörer kan debitera dig avgifter för att avboka (helt eller delvis) eller ändra en bokning. Sådana avgifter kommer att anges i Regler och restriktioner. Du samtycker till att betala alla avgifter som du ådrar dig. Tänk på att vid ändringar kommer priset för dina nya arrangemang att baseras på det tillämpliga priset vid den tidpunkt du ber oss att göra ändringen. Detta pris kanske inte är detsamma som när du ursprungligen bokade Resetjänsterna. Priser tenderar att öka ju närmare avresedatumet som ändringen görs.
Läs relevanta Regler och restriktioner så att du vet vilka villkor som gäller för din bokning. Till exempel:
 • om du bokar en vistelse på ett boende och du inte avbokar eller ändrar din bokning före det relevanta datumet i avbokningspolicyn, kan du bli föremål för de avboknings- eller ändringsavgifter som visas i relevanta Regler och restriktioner
 • vissa boenden tillåter inte avbokningar av, eller ändringar av, bokningar efter att de har gjorts
 • om du gör en Betala senare-bokning och uteblir eller avbokar bokningen, kan boendet ta ut en avgift för utebliven ankomst eller avbokning enligt gällande Regler och restriktioner och du kommer att debiteras boendets avgift för utebliven ankomst eller avbokning, och
 • om du inte dyker upp eller inte använder en del av eller alla de bokade Resetjänsterna, kan återbetalningar utebli på grund av dig i enlighet med relevanta Regler och restriktioner.
Om du vill avboka eller ändra någon del av en bokning och sådan avbokning eller ändring tillåts av den relevanta Reseleverantören, kan vi, utöver eventuella avgifter som tas ut av Reseleverantören, även debitera dig en administrationsavgift. Om en sådan administrationsavgift tillämpas, kommer den att meddelas dig innan du går vidare med ändringen/avbokningen.
Annan avbokning eller ändring
Vi (och den relevanta Reseleverantören) kan avboka din bokning om full betalning för bokningen, eller någon tillämplig avboknings-/ändringsavgift eller avgift relaterad till en bokning inte erhållits på förfallodagen.
Av olika anledningar (som att ett boende är överbokat på grund av anslutningsproblem eller ett boende är stängt på grund av en orkan etc.) är det möjligt att en bokning kan avbokas eller ändras av Reseleverantören eller oss. Om detta händer kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig så snart som möjligt och erbjuda alternativ/assistans där så är möjligt eller en återbetalning.
Återbetalning
Eventuella återbetalningar kommer att överföras till dig till den betalningsmetod du använde för att göra den ursprungliga bokningen. Sådana återbetalningar kommer att göras av den part som tog emot din ursprungliga betalning. Vi har ingen insyn i en Reseleverantörs återbetalningsprocess. Våra avgifter återbetalas inte om inte annat anges under bokningsprocessen.
Avsnitt 6 Specifika villkor för Resetjänster
Detta avsnitt innehåller information om de villkor som är relevanta för de specifika Resetjänster som tillhandahålls av Reseleverantören. Denna information är inte uttömmande och ersätter inte de relevanta Regler och restriktioner som du får innan du gör en bokning.
Varje Resetjänst är föremål för Reseleverantörens relevanta Regler och restriktioner. Läs även detta avsnitt som också, i tillämpliga fall, kommer att gälla för din bokning. Om det finns någon inkonsekvens mellan detta avsnitt och relevanta Regler och restriktioner, har relevanta Regler och restriktioner företräde.
A. Vistelser
Vår Tjänst kan erbjuda dig alternativet att Betala nu eller Betala senare. Rumspriser (inklusive eventuella tillämpliga skatter och avgifter) visas för dig via vår Tjänst under betalningsalternativen Betala nu och Betala senare. Observera att skatter och avgifter kan variera beroende på vilket betalningsalternativ du väljer. Skatter och valutakurser kan ändras under tiden mellan bokningen och din vistelse.
Betala nu
Om du väljer betalningsalternativet Betala nu kommer det relevanta företaget (enligt Avsnitt 4 (Betalning)) vanligtvis att debitera bokningsbeloppet på din betalningsmetod vid bokningen.
Betala senare
Om du väljer betalningsalternativet Betala senare kommer Reseleverantören vanligen att debitera din betalningsmetod i den lokala valutan vid tidpunkten för din vistelse eller som på annat sätt meddelats dig under bokningsprocessen.
Deposition
Vissa Reseleverantörer kräver ett betalkort eller kontant deposition vid incheckningen för att täcka extra kostnader som uppstår under din vistelse. Sådan deposition är inte relaterad till någon betalning som mottagits av det relevanta företaget (enligt Avsnitt 4 (Betalning)) för din bokning.
Utebliven ankomst första natten
Om du inte kommer till boendet den första natten i bokningen, men planerar att checka in för de efterföljande nätterna, måste du bekräfta detta med oss före det ursprungliga incheckningsdatumet. Om du inte bekräftar detta kan hela din bokning annulleras. Återbetalning för uteblivna ankomster kommer endast att ske i enlighet med relevanta Regler och restriktioner för boendet.
Gruppbokningar
Du får inte boka fler än 8 rum genom vår Tjänst för samma boende för samma vistelsedatum. Om du bokar fler än 8 rum i separata bokningar kan vi komma att annullera dina bokningar. Vi kan också debitera dig en avbokningsavgift och om du betalade en ej återbetalningsbar deposition kan sådan deposition förverkas. Om du vill boka fler än 8 rum, ber vi dig att boka via avsnittet ”Grupper och möten” på vår Tjänst. Du kan bli ombedd att underteckna ett skriftligt avtal eller betala en icke återbetalningsbar deposition.
Betyg
Betyg som visas genom vår Tjänst indikerar vad du kan förvänta dig på boenden som visar den betygsnivån, inklusive (i förekommande fall) betyg från lokala och nationella stjärnklassificeringsorganisationer. Dessa kan skilja sig från standarder i ditt eget land. Webbplatsens betyg representerar eller lovar inte någon speciell funktion eller bekvämlighet. Ytterligare information finns i avsnittet ”Översikt” eller ”Bekvämligheter” på boendets informationssida. Dessa riktlinjer kan komma att ändras och vår Företagsgrupp och våra Partner kan inte garantera riktigheten av något specifikt betyg som visas från tid till annan genom vår Tjänst.
Måltider
Om måltider ingår i din bokning, beror antalet måltider som ingår på antal nätter i vistelsen. Helpension inkluderar normalt frukost, lunch och middag. Halvpension inkluderar normalt frukost plus antingen lunch eller middag. Ingen återbetalning kommer att göras om du avstår från en eller flera måltider.
B. Vrbo semesterbostäder
När du bokar en semesterbostad som distribueras via vår Tjänst från Vrbo eller något av Vrbo-varumärkena (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt och Abritel), häri kallat en ”Vrbo Semesterbostad”, gäller de Vrbo-villkor som vi presenterar för dig under bokningsprocessen för din betalning och bokning av Vrbo Semesterbostaden.
Sammanlänkade researrangemang
”Sammanlänkat researrangemang” har samma innebörd som ”sammanlänkat researrangemang” i EU-direktivet 2015/2302 från Europaparlamentet och från Europarådet av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang i den form som det har införlivats i nationell rätt (”EU-direktiv 2015/2302”).
Under vissa omständigheter och beroende på vilka Resetjänster som erbjuds från tid till annan, kan ett Sammanlänkat researrangemang formas som ett resultat av de Resetjänster du bestämmer dig för att boka på eller via vår Tjänst. Om denna situation uppstår kommer du att bli ombedd att läsa nedanstående viktiga information.
Om du, efter att ha valt och betalat för en Resetjänst, bokar ytterligare Resetjänster för din resa eller semester via vår Tjänst, kommer du INTE att dra nytta av de rättigheter som gäller för paket enligt Direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vi inte att ansvara för att dessa ytterligare Resetjänster utförs korrekt. Om problem uppstår ska du kontakta den relevanta Reseleverantören.
Men, om du bokar en resetjänst med en tredje part, till exempel en hyrbil för din resa, via en länk på sidan med bokningsbekräftelsen eller i bokningsbekräftelsen, senast 24 timmar efter att ha fått bekräftelsen på bokningen av boendet från oss, kommer dessa resetjänster att bli en del av ett Sammanlänkat researrangemang. I detta fall har vi, enligt krav från EU-lagstiftning, tecknat en försäkring för att kunna återbetala de betalningar du gjort till oss för tjänster som inte har genomförts på grund av vår insolvens. Observera att om någon av dina betalningar görs direkt till den relevanta Reseleverantören har vi inte tecknat någon försäkring för att ersätta dig i händelse av Reseleverantörens insolvens.
Mer information om insolvensskydd:Vi har tecknat insolvensskydd hos Liberty Mutual Insurance Europe SE (5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxemburg). Resenärer får kontakta denna enhet (tel +31 103 120666, e-post: ippclaims@nl.sedgwick.com) om tjänsterna nekas på grund av vår insolvens.
Anmärkning: Detta insolvensskydd täcker inte kontrakt med andra parter än oss som kan genomföras trots vår insolvens.
– Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt finns här och här.
Avsnitt 7 Internationella resor
Internationella resor
Även om de flesta resor sker utan incidenter, kan resor till vissa destinationer innebära större risker än andra. Du måste granska alla resevarningar/råd etc. utfärdade av relevanta myndigheter innan du bokar internationella resor. Du bör också övervaka sådana resevarningar/-råd under resan och före din återresa för att undvika och minimera eventuella störningar.
Du kan hitta reseråd och information om restriktioner, inresekrav och risknivån i samband med resor till särskilda internationella destinationer här. Du måste själv ta reda på och följa alla tillämpliga råd, restriktioner och inresekrav.
Hälsa
Du måste kontrollera vilka inokulationer/vaccinationer som rekommenderas eftersom detta när som helst kan ändras. Du bör rådfråga din läkare före din avresa. Du ansvarar för att du:
 • uppfyller alla hälsokrav för inresa
 • får de inokulationer/vaccinationer som är relevanta eller krävs
 • tar alla rekommenderade mediciner och
 • följer alla medicinska råd i samband med din resa.
Medicinsk rådgivning online för resenärer finns här. Kontakta din läkare för annan medicinsk rådgivning angående din resa.
Pass och visum
Du måste be den relevanta ambassaden eller konsulatet om pass- och visuminformation. Kraven kan ändras så sök efter uppdaterad information före bokning och avresa och ge tillräckligt med tid för alla relevanta ansökningar.
Vår Företagsgrupp är inte ansvarig om du nekas ombordstigning på ett flyg eller kryssningsfartyg (om tillämpligt) eller inresa i något land på grund av ditt beteende, inklusive din underlåtenhet att medföra de korrekta och adekvata resedokument som krävs av en Reseleverantör, myndighet eller ett land (inklusive länder du passerar igenom). Detta inkluderar alla stopp som görs av ett flygplan eller ett kryssningsfartyg (om tillämpligt), även om du inte lämnar flygplanet, flygplatsen eller kryssningsfartyget.
Pass: Du måste ha ett pass som är giltigt i utfärdandelandet för alla semestrar som erbjuds via vår Tjänst.
Vissa utomeuropeiska länder har som immigrationskrav att ditt pass är giltigt under en minsta period efter att du har kommit in i det landet, vanligtvis 6 månader. Om ditt pass är inne på sitt sista giltighetsår måste du bekräfta destinationens krav innan du gör slutliga resplaner.
Namnet på passet måste överensstämma med namnet på biljetten, annars kanske du inte kan resa och försäkringen kan vara ogiltig. Om någon medlem av ditt resesällskap, efter att ha bokat en Resetjänst men före avresan, ändrar sitt namn (till exempel som ett resultat av att ha gift sig etc.) måste du meddela oss.
Besök denna sida för mer information angående pass.
Visum: För information om visumkrav, rekommenderas du att kontakta ambassaden eller konsulatet i det land du planerar att besöka, samt ambassaden eller konsulatet i det land du vill återvända till, om du inte är medborgare i det landet.
Vissa regeringar kräver att flygbolag tillhandahåller personuppgifter om alla resenärer på deras flygplan. Uppgifterna kommer att samlas in antingen på flygplatsen när du checkar in eller i vissa fall när du gör din bokning. Kontakta det relevanta flygbolaget du reser med om du har några frågor om detta.
Vår Företagsgrupp utfäster eller garanterar inte att resor till internationella resmål är tillrådliga eller riskfria och kommer inte att vara ersättningsskyldiga för skador eller förluster som kan följa av att resa till sådana destinationer.
Avsnitt 8 Ansvar
Ansvar för Resetjänsterna
Reseleverantörerna gör Resetjänsterna tillgängliga för dig.
Om Reseleverantören är Expedia Travel, kommer, i den största utsträckningen lagen medger och med förbehåll för undantagen och begränsningarna i dessa Villkor eller relevanta Regler och restriktioner, Expedia Travel endast att vara ansvarigt gentemot dig för direkta skador som:
 • rimligen hade kunnat förutses av både dig och Expedia Travel
 • faktiskt lidits eller åsamkats dig och
 • är direkt hänförliga till handlingar som Expedia Travel utfört när de tillhandahållit Resetjänsterna
och i händelse av något ansvar för Expedia Travel med avseende på Resetjänsterna, kommer sådant ansvar inte att överstiga, totalt, det belopp som du betalat till Expedia Travel för Resetjänsten i fråga.
Andra Reseleverantörers ansvar gentemot dig kommer att vara enligt relevanta Regler och restriktioner.
Vårt ansvar
Vi äger och driver vår Tjänst och Reseleverantörerna tillhandahåller Resetjänsterna till dig.
I den maximala utsträckning som lagen medger, kommer vi och våra Partner inte att hållas ansvariga för:
 • några Resetjänster som Reseleverantörerna gör tillgängliga för dig
 • för handlingar, fel, utelämnanden, utfästelser, garantier eller försumlighet från sådana Reseleverantörer
 • för eventuella personskador, dödsfall, egendomsskador eller andra skador eller kostnader som härrör från ovanstående.
Reseleverantörerna förser oss med information som beskriver Resetjänsterna. Denna information inkluderar detaljer om Resetjänsterna, foton, priser och relevanta Regler och restriktioner etc. Vi visar denna information via vår tjänst. Reseleverantörerna ansvarar för att sådan information är korrekt, fullständig och uppdaterad. Vår Företagsgrupp och våra Partner är inte ansvariga för några felaktigheter i sådan information, såvida inte och endast om vi direkt orsakade sådana felaktigheter (och detta inkluderar också boendets betyg som endast är avsedda som vägledning och kanske inte är ett officiellt betyg). Vår Företagsgrupp och våra Partner lämnar inga garantier om tillgängligheten för specifika Resetjänster.
Foton och illustrationer på vår Tjänst tillhandahålls endast som en guide för att visa dig nivån och typen av boende.
I den maximala utsträckning som lagen medger, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Villkor:
 • tillhandahålls all information, programvara eller Resetjänster som visas genom vår Tjänst utan några garantier eller villkor av något slag. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alla underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt eller icke-intrång
 • vår Företagsgrupp och våra Partner frånsäger sig alla sådana garantier och villkor.
Visningen av Resetjänster via vår Tjänst innebär inte att vår Företagsgrupp eller våra Partner stödjer eller rekommenderar sådana Resetjänster. Vår Företagsgrupp och våra Partner frånsäger sig, i den maximala utsträckning som lagen medger, alla garantier och villkor om att vår Tjänst, dess servrar eller e-postmeddelanden som skickas från oss eller våra Partner är fria från virus eller andra skadliga komponenter.
I den maximala utsträckning som medges enligt lag och med förbehåll för begränsningarna i dessa Villkor, kommer varken vår Företagsgrupp eller våra Partner att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, bestraffande, speciella, tillfälliga förluster eller följdförluster eller skador som härrör från:
 • Resetjänsterna
 • användningen av vår Tjänst
 • någon försening eller oförmåga att använda vår Tjänst
 • din användning av länkar från vår Tjänst
oavsett om baserat på vårdslöshet, kontrakt, skadeståndsgrundande handling, strikt ansvar, konsumentskyddslagstiftning eller på något annat, och även om vår Företagsgrupp och våra Partner har informerats om möjligheten av sådana skador.
När det gäller ansvar för våra skyldigheter enligt dessa Villkor, eller om vi befinns vara ansvariga för någon förlust eller skada enligt dessa Villkor, kommer vi, i den maximala utsträckning som lagen medger, endast vara ansvariga gentemot dig för direkta skador som var:
 • rimligt förutsebara av både dig och oss
 • faktiskt lidits eller åsamkats dig
 • direkt hänförliga till våra handlingar
och om sådant ansvar vilar på oss kommer sådant ansvar under inga omständigheter att överstiga, totalt sett, det högsta av (a) den kostnad som du betalat för de aktuella Resetjänsterna eller (b) ett hundra dollar (100 USD) eller motsvarande i lokal valuta.
Denna ansvarsbegränsning speglar riskfördelningen mellan dig och oss. De begränsningar som anges i detta Avsnitt ska bestå och gälla även om en begränsad hjälp som anges i dessa Villkor inte anses ha uppfyllt sitt grundläggande syfte. De ansvarsbegränsningar som anges i dessa Villkor ska vår Företagsgrupp och våra Partner kunna tillgodoräkna sig.
Varje fall av force majeure, inklusive avbrott i kommunikationsmedel eller en strejk (på flygbolag, boenden eller bland flygledare, beroende på vad som är tillämpligt), kommer att leda till att skyldigheterna i dessa Villkor som påverkas av force majeure-händelsen upphävs. I ett sådant fall kommer den part som berörs av force majeure-händelsen inte att vara ansvarig till följd av oförmågan att uppfylla sådana skyldigheter.
Konsumenter har vissa lagstadgade rättigheter. Undantagen och begränsningarna i dessa Villkor gäller endast i den utsträckning som lagen medger. Ingenting i dessa Villkor ska anses begränsa eller utesluta vårt ansvar för bedrägeri, personskada eller dödsfall (som en följd av våra handlingar eller underlåtenheter).
Ersättning
Du samtycker till att försvara och gottgöra vår Företagsgrupp och våra Partner och deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter och att hålla dem skadeslösa från och mot alla krav, rättsgrunder, anspråk, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag som helst (”Förluster”), däribland men inte begränsat till, rimliga ombudsarvoden och redovisningskostnader som krävs av tredje parter till följd av:
 • ditt brott mot dessa Villkor eller de dokument som hänvisas till i dem
 • din överträdelse av någon lag eller inkräktande på en tredje parts rättigheter
 • din användning av vår Tjänst
i den mån sådana Förluster inte direkt orsakas av vår Företagsgrupps eller (i tillämpliga fall) våra Partners handlingar.
Avsnitt 9 Recensioner, kommentarer och foton
Genom att skicka innehåll till vår Tjänst via e-post, inlägg eller på annat sätt, inklusive eventuella recensioner av boenden, foton, videor, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande som ingår i något du skickar in (sammantaget ”Bidrag”) bekräftar du:
 • att alla Bidrag du skickar in är ditt verk i original och att du har och kommer att behålla alla rättigheter som krävs för att tillåta oss att använda Bidraget enligt dessa Villkor och
 • att du ger vår Företagsgrupp och våra Partner enligt som lagen medger, en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig och helt underlicensierbar genom flera nivåer rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa och framföra sådana Bidrag över hela världen i alla media, nu kända eller senare utarbetade.
Du bekräftar och samtycker också till att vår Företagsgrupp och våra Partner kan välja att använda namnet som du skickar med sådant Bidrag för att tillskriva dina Bidrag till dig (till exempel lista ditt förnamn och hemort i en recension som du skickar in) efter vårt gottfinnande i ett icke identifierbart format. Sådana Bidrag kan också delas med Reseleverantörerna.
Du ger också vår Företagsgrupp rätten att vidta rättsliga åtgärder mot personer eller enheter som bryter mot dina eller vår Företagsgrupps rättigheter i Bidragen.
Bidrag är icke-konfidentiella och icke-proprietära.
Om möjligt avsäger du dig uttryckligen all ”ideell upphovsrätt” (inklusive rättigheter till tillskrivning eller integritet) som kan finnas i dina Bidrag. Du instämmer i att du inte har några invändningar mot publicering, användning, modifiering, radering eller utnyttjande av dina Bidrag av vår Företagsgrupp, våra Partner eller någon av våra andra licenstagare.
Du är fullt ansvarig för innehållet i dina Bidrag. Du får inte lägga upp eller överföra till eller från vår Tjänst och samtycker till att alla Bidrag du skickar in inte innehåller något innehåll som:
 • är olagligt, hotfullt, förtalande, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller skulle bryta mot publicitets- eller integritetsrättigheter eller någon lag
 • är kommersiellt (be om donationer, annonsera eller marknadsföra varor eller tjänster, etc.)
 • gör intrång på, förskingrar eller kränker någon tredje parts upphovsrätt, varumärke, patent eller annan äganderätt
 • är stötande i förhållande till allmänt intresse, allmän moral, allmän ordning, allmän säkerhet eller nationell enhet.
Du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skadestånd som härrör från att du in följt ovanstående regler eller någon annan skada som härrör från att du lagt upp ditt Bidrag på vår Tjänst.
Vi kan utöva våra rättigheter (till exempel: att använda, publicera, visa, radera etc.) för alla Bidrag utan att meddela dig.
Om du skickar in mer än en recension för samma boende är endast ditt senaste Bidrag kvalificerat för användning.
Alla Bidrag måste också följa följande riktlinjer, såväl som alla ytterligare riktlinjer som kan komma till din kännedom under processen med att skicka in innehåll:
 • Relevanta – samtliga Bidrag måste vara relevanta för boende, restauranger, resmål eller allmänna reseupplevelser.
 • Original – du får endast skicka in dina egna recensioner, foton och annat innehåll. Skicka inte in innehåll från någon annan källa (privat eller kommersiell).
 • Icke-kommersiellt – skicka inte in några Bidrag som inkluderar tredje parts varumärken, logotyper, varumärken, bilder på kändisar eller andra igenkännbara personer, reklammaterial eller något annat innehåll avsett för kommersiella ändamål.
 • Inga skadliga filer – skicka inte in några Bidrag som innehåller virus eller annan skadlig kod som antingen är avsedd att eller kan resultera i skada på våra system och/eller de som använder dem. Kommentarer som innehåller HTML-taggar eller webbadresser kommer inte att formateras korrekt på vår webbplats.
 • Foton - bilder måste vara i BMP-, PNG-, GIF- eller JPEG-format med en filstorlek högst 5 MB.
Vi hävdar inget ägande, stöd eller koppling till något av dina Bidrag.
Avsnitt 10 Policy och meddelanden om immateriell egendom
Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden
Allt innehåll på vår Tjänst är ©2023 Hotels.com, LP, ett Expedia Group-bolag. Alla rättigheter förbehållna. Hotels.com och Hotels.com-logotyp är varumärken som tillhör Hotels.com, LP Andra logotyper och produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare. Vi ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra än oss.
Google® Translate-verktyget görs tillgängligt via vår Tjänst för att du ska kunna översätta innehåll, till exempel användargenererade recensioner. Google® Translate-verktyget använder en automatiserad process för att översätta text och detta kan leda till felaktigheter. Din användning av Google® Translate-verktyget sker helt på din egen risk. Vi ger inga löften, försäkringar eller garantier om riktigheten eller fullständigheten av översättningarna som tillhandahålls av Google® Translate.
Vår Tjänst kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra än oss. Sådana länkar tillhandahålls bara som referens. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och är inte ansvariga för deras innehåll eller din användning av dem. Att vi inkluderar sådana länkar innebär inte att vi rekommenderar materialet på sådana webbplatser eller har någon koppling till deras operatörer.
Om du är medveten om ett intrång på vårt varumärke, skulle vi uppskatta om du meddelar oss genom att maila oss på TrademarkComplaints@expediagroup.com. Vi hanterar endast meddelanden om varumärkesintrång på den här e-postadressen.
Policy för intrång i immateriella rättigheter och klagomål
Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss att våra leverantörer, partner och användare (kollektivt ”Användare”) gör detsamma. Vår policy är att förbjuda Användare att publicera material som gör intrång på andras upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra immateriella rättigheter, och i förekommande fall kommer vi att avsluta kontot för Användare som gör upprepade intrång. Kraven och instruktionerna för att lämna in klagomål om upphovsrätt och varumärken finns i ”Anmälan om intrång på immateriella rättigheter och blanketter för detta” som finns här.
Meddelanden om patent
Ett eller flera patent som ägs av oss eller vår Företagsgrupp kan gälla för vår Tjänst och för de funktioner och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst. Delar av vår Tjänst drivs på licens under ett eller flera patent. Andra patent inväntar godkännande.
Avsnitt 11 Tillgänglig programvara på vår Tjänst
Programvara
All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från vår Tjänst eller en mobilappbutik (”Programvara”), är upphovsrättsskyddat verk som tillhör vår Företagsgrupp eller våra respektive leverantörer. Din användning av Programvaran styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare (om sådant finns) som medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”). Du måste godkänna Licensavtalet innan du installerar, laddar ner eller använder någon Programvara.
För Programvara som inte åtföljs av ett Licensavtal ger vi dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicensierbar licens för att ladda ner, installera och använda Programvaran för att använda vår Tjänst i enlighet med dessa Villkor, men inte för något annat ändamål. Programvara tillhandahålls dig utan avgifter eller kostnader.
All Programvara (såsom all HTML-kod och Active X-kontroller etc.) som finns på vår Tjänst ägs av vår Företagsgrupp, våra Partner eller våra respektive leverantörer. All Programvara är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Reproduktion eller omdistribution av Programvaran är förbjuden enligt lag och kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder. Den som bryter mot detta kommer att åtalas.
Utan att begränsa det som anges ovan, är kopiering eller reproduktion av Programvaran till någon annan server eller plats för vidare reproduktion eller omdistribution uttryckligen förbjuden. Om Programvaran alls garanteras är detta enbart i enlighet med villkoren i Licensavtalet.
Villkor för kartor
Din användning av kartor som är tillgängliga på vår Tjänst regleras av Googles användarvillkor, Googles policy för acceptabel användning, Googles juridiska meddelanden och Googles sekretessmeddelande och Microsofts användarvillkor och Microsofts sekretessmeddelande. Google och Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina användarvillkor och sekretessmeddelanden, enligt deras eget gottfinnande.
OpenStreetMap geodata som används vid kartläggning är © OpenStreetMap-bidragsgivare och tillgänglig underOpen Database License (ODbL).
Avsnitt 12 Din integritet och personuppgifter
Vi har åtagit oss att skydda integriteten, konfidentialiteten och säkerheten för personuppgifter som anförtros oss.
Läs vårt aktuella Sekretessmeddelande, som också reglerar din användning av vår Tjänst och som är införlivad genom referens i dessa Villkor, för att förstå vår praxis.
Avsnitt 13 Bonusprogram
Vi har ett gratis lojalitetsprogram tillgängligt för våra resenärer. För mer information om vårt program och dess fördelar, se våra aktuella villkor. Dessa införlivas genom referens i dessa Villkor.
Avsnitt 14 Kontakta oss och klagomål
Support till Resenärer och hantering av klagomål
Vi finns här för att hjälpa dig med alla frågor eller klagomål du har i samband med din bokning.
För att få svar på vanliga frågor, eller för att kontakta oss via vår chattfunktion, besök vår supportsidahär.
Om det uppstår ett problem med din bokade Resetjänst, om du framför ett klagomål eller har rätt till ersättning från Reseleverantören, kommer vi att hjälpa dig och Reseleverantören att försöka lösa problemet.
Ta upp eventuella problem som du upplever med din bokade Resetjänst med oss, eller den relevanta Reseleverantören, före eller under din resa där så är möjligt. Detta kommer att göra det möjligt för oss att försöka lösa problemet så snart som möjligt och begränsa eventuell skada som du drabbats av. Om du inte tar upp ett problem före eller under din resa, där detta skulle ha varit möjligt, kan detta beröva oss och Reseleverantören möjligheten att undersöka och åtgärda ditt problem medan du är borta. Detta kan påverka dina rättigheter enligt dessa Villkor, inklusive att reducera eventuell ersättning till noll.
Om du inte kan ta upp ett problem med din bokade Resetjänst före eller under din resa (till exempel om problemet uppstod på återresan), ber vi dig ta upp det med oss eller med relevant Reseleverantör så snart som möjligt efter din resa. Vi vill helst att du tar upp eventuella klagomål inom 30 dagar efter hemkomsten.
Klagomål på papper ska skickas till antingen:
• den Reseleverantör som tillhandahåller Resetjänsten, på den adress som anges på den sida där du skriver under din bokning eller
• till oss på adressen nedan:
Hotels.com, L.P.
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas
Texas 75240
USA
(med en kopia till: SEsupport@chat.hotels.com)
Telefonnummer till kundsupport: 08 50 252 025 (lokalsamtalstaxa)
Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning
Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/odr
Otillåtet innehåll och säkerhetsfrågor
Om du misstänker att innehåll på vår Tjänst kan vara otillåtet ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till eu-notifications@hotels.com där du förklarar, så detaljerat som möjligt, varför du anser att innehållet är otillåtet. Ange även webbadressen till sidan så att vi kan identifiera innehållet.
Avsnitt 15 Allmänt
Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor regleras av svensk lag. Du samtycker till att den exklusiva jurisdiktionen och platsen ska vara domstolarna i Sverige för alla tvister som härrör från eller har samband med vår Tjänst eller dessa Villkor. Användning av vår Tjänst är inte tillåten i någon jurisdiktion där inte alla bestämmelser i dessa Villkor äger laga kraft, inbegripet och utan begränsning, detta avsnitt.
Försäkring
Om inget annat anges inkluderar inte de visade priserna någon reseförsäkring. Du rekommenderas att teckna en försäkring som täcker konsekvenserna av vissa fall av avbokning och vissa risker (såsom kostnaden för hemtransport vid olycka eller sjukdom). Du ansvarar för att alla tecknade försäkringar täcker dina behov. Du kan visas vissa reseförsäkringsprodukter. Om så är fallet kommer information om försäkringsbolaget, relevant viktig information och försäkringsvillkor att visas på vår Tjänst.
Underlåtenhet att åberopa
Vår underlåtenhet eller vårt dröjsmål med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor innebär inte att vi avstår från vår rätt att verkställa densamma eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor i framtiden.
Ej verkställbara bestämmelser
Om någon bestämmelse (eller delbestämmelse) i dessa Villkor av en domstol eller annan myndighet med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen (eller delbestämmelsen) om så krävs, inte anses utgöra en del av dessa Villkor. I ett sådant fall ska de andra bestämmelsernas giltighet och verkställbarhet inte påverkas.
Hela avtalet
Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på vår Tjänst. De ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation (oavsett om den är elektronisk, muntlig eller skriftlig) mellan dig och oss om vår Tjänst.
Överlåtelse
Vi får, men du får inte, överlåta, lägga ut på underleverantörer eller delegera rättigheter, plikter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.
Tredje parts rättigheter
Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor, har vi inte för avsikt att någon del av dessa Villkor ska vara verkställbar av någon person som inte är en part i dessa Villkor. Ingen tredje parts samtycke ska krävas för att avstå från, ändra eller säga upp någon del av dessa Villkor. Dessa Villkor ger inte upphov till några rättigheter, enligt tillämpliga lagar eller förordningar, för tredje parter att genomdriva någon del av dessa Villkor.
Åläggandens fortsatta giltighet
Varje bestämmelse i dessa Villkor, som uttryckligen, eller till sin natur, ålägger skyldigheter efter utgången eller uppsägningen av dessa Villkor, ska fortsätta gälla efter en sådan utgång eller uppsägning.
Avsnitt 16 Registreringar
Skatteregistrering i staten New York
New Yorks försäljningsskatter och New York Citys beläggningsskatter, i förekommande fall, ska betalas för din vistelse på boendet. För bokningar av Betala nu-vistelser är Travelscape, LLC:s registreringsnummer för försäljningsskatt i New York 880392667 och dess registreringsnummer för beläggningsskatt för hotellrum i New York City är 033960.
Klicka nedan för mer information: